מחירון צביעת דירה, מחיר צבעי ושירותי צבע – כל המחירים